Περιήγηση: Ινδοί

Κοινωνία
Ινδοί μετανάστες εργάτες συγκέντρωσαν από το υστέρημά τους ενίσχυση για τους πυρόπληκτους

Τη συγκι­νη­τι­κή και μεγα­λειώ­δη έκφρα­ση αλλη­λεγ­γύ­ης από Ινδούς μετα­νά­στες εργά­τες, οι οποί­οι, μέσω της Ομο­σπον­δί­ας τους “ΣΙΧ”, στη χώρα μας…