Περιήγηση: Ινσταμπούλ

Απόψεις
«Σμύρνη: Εσύ που ρίχνεις τους γκιαούρηδες στην θάλασσα!!!» 

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης // Απο­κα­λυ­πτι­κό, Ξεδιά­ντρο­πο, Ανα­τρι­χια­στι­κό! Επα­να­λαμ­βά­νω: « Σμύρ­νη: Εσύ που ρίχνεις τους Γκια­ού­ρη­δες στην θάλασ­σα!!!». ‑Μια καρα­μπι­νά­τη, κυνι­κή προκλητική…