Περιήγηση: Ιορδάνης Χασαπόπουλος

Επικαιρότητα
Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος: Καταγγέλει την απαράδεκτη στάση του δημοσιογράφου Ιορδ. Χασαπόπουλου

Την άρνη­ση παρέμ­βα­σης εκπρο­σώ­πων του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου (ΠΜΣ) σε πρω­ι­νή τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή ώστε «να απα­ντή­σουν στις συκο­φα­ντί­ες  και τα…