Περιήγηση: Ιπποκράτειο

Κοινωνία
ΠΟΕΔΗΝ: Μεταβιβάζονται και νοσοκομεία στο Υπερταμείο: Άρτας, Ιπποκράτειο και Γεννηματάς Θεσσαλονίκης

Το Ιππο­κρά­τειο νοσο­κο­μείο Θεσ­σα­λο­νί­κης και το νοσο­κο­μείο της Αρτας μετα­βι­βά­ζο­νται στο Υπερ­τα­μείο καταγ­γέλ­λει σήμε­ρα σε ανα­κοί­νω­ση της η Πανελ­λή­νια Ομοσπονδία…