Περιήγηση: Ισημερία

Κοινωνία
Καλό φθινόπωρο…

Το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής 22 Σεπτεμ­βρί­ου, στις 23:02 ώρα Ελλά­δας αρχί­ζει και τυπι­κά το φθι­νό­πω­ρο.  Τότε θα συμ­βεί η φθινοπωρινή…