Περιήγηση: Ισπανία

Διεθνή
Ισπανία: Τρεις μετανάστες ταξίδεψαν 11 μέρες πάνω στο πηδάλιο πλοίου!

Άλλη μία συγκλο­νι­στι­κή ιστο­ρία, που ανα­δει­κνύ­ει τους μεγά­λους κιν­δύ­νους που δια­τρέ­χουν πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, φεύ­γο­ντας από τις πατρί­δες τους, αναζητώντας…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΙΣΠΑΝΙΑ: Τεράστια διαδήλωση στη Μαδρίτη για την Υγεία (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Δεκά­δες χιλιά­δες δια­δη­λω­τές, υγειο­νο­μι­κοί των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων και εργα­ζό­με­νοι άλλων κλά­δων, κατέ­κλυ­σαν το κέντρο της Μαδρί­της την Κυρια­κή, σε μια…

Διεθνή
Τούνελ στον βυθό της Μεσογείου θα ενώσει Ευρώπη με Αφρική (ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ)

Ζωντα­νό παρα­μέ­νει το μεγα­λε­πή­βο­λο σχέ­διο της οδι­κής και σιδη­ρο­δρο­μι­κής σύν­δε­σης Ευρώ­πης – Αφρι­κής, με 42 χιλιό­με­τρα οδι­κού και σιδη­ρο­δρο­μι­κού δικτύου…

Επικαιρότητα
Ο καπιταλισμός δολοφονεί: Διαμαρτυρία στην πρεσβεία της Ισπανίας για την σφαγή στην Μελίγια (ΦΩΤΟ-VIDEO)

Δυνα­μι­κή παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία της Ισπα­νί­ας στην Αθή­να, στη Διο­νυ­σί­ου Αρε­ο­πα­γί­του πραγ­μα­το­ποι­ή­σαν το ΠΑΜΕ, η ΕΕΔΥΕ και το Μέτω­πο Αγώ­να Σπου­δα­στών, καταγ­γέλ­λο­ντας με…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΚΕ: Παρέμβαση στο Ευρωκοινοβούλιο για την σφαγή των μεταναστών στην Μελίγια (VIDEO)

Την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή  ΕΕ και κυβερ­νή­σε­ων που είχε ως απο­τέ­λε­σμα τον τρα­γι­κό θάνα­το δεκά­δων ανθρώ­πων στην Μελί­για στη­λί­τευ­σε η Ευρωκοινοβουλευτική…

Επικαιρότητα
Διαμαρτυρίες του ΠΑΜΕ αύριο σε πρεσβεία και προξενείο της Ισπανίας για τη σφαγή στη Μελίγια

Παρα­στά­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας από τα ΠΑΜΕ αύριο Τρί­τη 28 Ιού­νη σε Αθή­να και Θεσ­σα­λο­νί­κη για να καταγ­γεί­λει τη σφα­γή των μετα­να­στών στη…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την άγρια καταστολή κατά μεταναστών στα σύνορα Ισπανίας-Μαρόκου

Είναι τα απο­τε­λέ­σμα­τα της πολι­τι­κής της ΕΕ, που ονο­μά­ζει τους ξερι­ζω­μέ­νους ως “εισβο­λείς” και “υβρι­δι­κή απει­λή” σημειώ­νει σε ανα­κοί­νω­ση το…