Περιήγηση: Ισραήλ΄

Διεθνή
Ισραήλ: Υψηλή τεχνολογία κατά των «φονικών χαρταετών» που πετούν Παλαιστίνιοι (!)

Σε μια κίνη­ση εντυ­πω­σια­σμού και δημιουρ­γί­ας περιρ­ρέ­ου­σας ατμό­σφαι­ρας περί δήθεν απει­λής από «τρο­μο­κρά­τες» Παλαι­στί­νιους που χρη­σι­μο­ποιούν «φονι­κούς χαρ­τα­ε­τούς», η τεχνο­λο­γι­κή κοινότητα…