Περιήγηση: Ισραηλινή πρεσβεία

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ — ΕΕΔΥΕ — ΕΕΔΔΑ — ΟΓΕ καλούν τη Δευτέρα 14 Μάη στις 7 το απόγευμα στην παράσταση διαμαρτυρίας στην Πρεσβεία του Ισραήλ

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας τη Δευ­τέ­ρα 14 Μάη, στις 7.00 μ.μ. στην πρε­σβεία του Ισρα­ήλ, διορ­γα­νώ­νει η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ) ενά­ντια στην…