Περιήγηση: Ιστοεία

Τεκμήρια
«Ιστορία και σχολείο»  (Ένα επίκαιρο άρθρο της Ρόζας Ιμβριώτη γραμμένο 40 χρόνια πριν!)

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Πρό­κει­ται για ένα άρθρο της «κόκ­κι­νης δασκά­λας», της αγω­νί­στριας της Αντί­στα­σης και μεγά­λης παι­δα­γω­γού, Ρόζας Ιμβριώ­τη που…