Περιήγηση: Ιστορία του παγκόσμιου συνδικαλιστικού κινήματος

Πρόσωπα
Ουίλιαμ Φόστερ, ο συγγραφέας της «Ιστορίας του παγκόσμιου συνδικαλιστικού κινήματος»

Στις 24 Φεβρουα­ρί­ου 1881 γεν­νιέ­ται ο Ουί­λιαμ Φόστερ. Επι­φα­νής παρά­γων του αμε­ρι­κα­νι­κού και του παγκό­σμιου εργα­τι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος και του…