Περιήγηση: Ιωάννα Ασημάκη

Απόψεις
Σημάνσεις Ψυχής

Γρά­φει η Ιωάν­να Αση­μά­κη // Μολο­νό­τι ο Πλά­τω­νας και ο Αρι­στο­τέ­λης, αργό­τε­ρα, επι­στα­μέ­νως μίλη­σαν για τη συλ­λο­γι­κή ψυχή, αντι­δια­στέλ­λο­ντάς την…