Περιήγηση: Ιωάννα Βαρβέλη

Συνεντεύξεις
Χάρης Σακελλαρίου: «Η θέση μας είναι με τους χουσμεκιάρηδες κι όχι με τους αφεντάδες»

Συνέ­ντευ­ξη, με την ευκαι­ρία της πτυ­χια­κής εργα­σί­ας τους, των φοι­τη­τριών του Δημο­κρί­τειου Πανε­πι­στη­μί­ου Θρά­κης (Τμή­μα Δημο­τι­κής Εκπαί­δευ­σης), κ.κ. Μαρί­ας Τράκα…