Περιήγηση: Ιωάννα Καρατζαφέρη

Ποίηση
ΕΓΚΑΡΣΙΑ 

Γρά­φει η Ιωάν­να Καρα­τζα­φέ­ρη // Συγ­γρα­φέ­ας (Κώστας Ευαγγελάτος,“Εγκάρσια Πτή­ση”, Ποί­η­ση, εκ. Από­πει­ρα) Θα ήταν αρκε­τά δύσκο­λο να μιλή­σει κάποιος για…