Περιήγηση: Ιωάννα Καρυστιάνη

Κινηματογράφος
«Η μαεστρία, να διαδίδεις την αλήθεια σε πολλούς» (Με αφορμή «Το τελευταίο σημείωμα» του Π. Βούλγαρη)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Παρα­κο­λού­θη­σα την ται­νία γνω­ρί­ζο­ντας αφε­νός τους δημιουρ­γούς της (Π. Βούλ­γα­ρη-Ιωάν­να Καρυ­στιά­νη) και αφε­τέ­ρου τα όσα είχαν…

Κινηματογράφος
Το Κέντρο Κινηματογράφου επιχορηγεί την ταινία του Βούλγαρη «Τελευταίο σημείωμα» που παραχαράσσει την ιστορία

Ανα­κοι­νώ­θη­καν οι κινη­μα­το­γρα­φι­κές παρα­γω­γές που θα επι­χο­ρη­γη­θούν από το Ελλη­νι­κό Κέντρο Κινη­μα­το­γρά­φου. Μετα­ξύ αυτών, και με το μεγα­λύ­τε­ρο ποσό επιδότησης,…

Επικαιρότητα
Το “Τελευταίο Σημείωμα” του Ναπολέοντα Σουκατζίδη αλλά και του Παντελή Βούλγαρη

Γρα­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης Τόσα χρό­νια πρέ­πει να έχουν μάθει πως όταν κοι­τάς την κατη­φό­ρα ανά­πο­δα, την βλέ­πεις ανη­φό­ρα. Αυτό όμως δεν σ’ εμπο­δί­ζει να κατρακυλάς.