Περιήγηση: Κάμερες

Προτεινόμενο
Πουθενά στον κόσμο δεν παρακολουθούνται οι ασθενείς με κάμερες, παρά μόνο στον «Ευαγγελισμό»!

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Της πρω­το­βάθ­μιας συν­δι­κα­λι­στι­κής οργά­νω­σης με την επω­νυ­μία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», που εδρεύ­ει στην Αθή­να (οδός Υψη­λά­ντου αρ.…

Κοινωνία
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Απαγορεύονται οι κάμερες στα σχολεία όταν λειτουργούν

Η Αρχή Προ­στα­σί­ας Δεδο­μέ­νων Προ­σω­πι­κού Χαρα­κτή­ρα έκρι­νε ότι δεν επι­τρέ­πε­ται η εγκα­τά­στα­ση συστη­μά­των βιντε­ο­ε­πι­τή­ρη­σης (κάμε­ρες) σε σχο­λι­κές μονά­δες όταν αυτές…