Περιήγηση: Κάρολος Ντίκενς

Ατέχνως
Σαν σήμερα 7 Φεβρουαρίου

1812 Γεν­νή­θη­κε ο Κάρο­λος Ντί­κενς, άγγλος μυθι­στο­ριο­γρά­φος, σφο­δρός επι­κρι­τής των κοι­νω­νι­κών ανι­σο­τή­των που επι­κρα­τού­σαν στη Βικτω­ρια­νή Αγγλία την επο­χή της…

Σαν Σήμερα
Κάρολος Ντίκενς, σφοδρός επικριτής των κοινωνικών ανισοτήτων

Σαν σήμε­ρα το 1812 γεν­νή­θη­κε ο Κάρο­λος Ντί­κενς, Αγγλος μυθι­στο­ριο­γρά­φος, σφο­δρός επι­κρι­τής των κοι­νω­νι­κών ανι­σο­τή­των που επι­κρα­τού­σαν στη Βικτω­ρια­νή Αγγλία την…