Περιήγηση: Κάσος

Πολιτισμός
Σημαντική ανακάλυψη στην Κάσο: Εντοπίστηκαν πέντε ναυάγια (ΦΩΤΟ)

Σημα­ντι­κά αρχαιο­λο­γι­κά τεκ­μή­ρια περι­λαμ­βά­νο­νται στα ευρή­μα­τα της πρώ­της υπο­βρύ­χιας ερευ­νη­τι­κής απο­στο­λής στον θαλάσ­σιο χώρο της νήσου Κάσου. Συνο­λι­κά, εντο­πί­στη­καν πέντε…