Περιήγηση: Κάσσελ

Εικαστικές Τέχνες
Αυλαία για την documenta 14 που πέρασε απαρατήρητη (σύμφωνα με την Deutsche Welle)

Ολο­κλη­ρώ­νε­ται σήμε­ρα η documenta14 η που μάλ­λον πέρα­σε απα­ρα­τή­ρη­τη από το ελλη­νι­κό κοι­νό. Αυτό παρα­δέ­χε­ται και δημο­σί­ευ­μα της Deutsche Welle, οποία αποδίδει…