Περιήγηση: Κάτια Δανδουλάκη

Επικαιρότητα
Δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: Η Κ. Δανδουλάκη κατέθεσε για τους λόγους που διέκοψε την συνεργασία της με τον κατηγορούμενο

Τα γεγο­νό­τα που οδή­γη­σαν στη δια­κο­πή της τελευ­ταί­ας συνερ­γα­σί­ας που είχε με τον κατη­γο­ρού­με­νο για σεξουα­λι­κή βία σε βάρος τριών…