Περιήγηση: Κέντρο Κράτησης προσφύγων και μεταναστών

Κοινωνία
Κόρινθος: Κούρδος μετανάστης αυτοκτόνησε στο Κέντρο Κράτησης προσφύγων

Ένας Κούρ­δος μετα­νά­στης αυτο­κτό­νη­σε σήμε­ρα στο κέντρο κρά­τη­σης (Προ­α­να­χω­ρη­σια­κό Κέντρο Κρά­τη­σης — ΠΡΟΚΕΚΑ) προ­σφύ­γων και μετα­να­στών Κορίν­θου. Περι­γρά­φε­ται ως «στρα­τό­πε­δο συγκέντρωσης-κολαστήριο»…