Περιήγηση: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κοινωνία
Ενημέρωση για τη συνάντηση του Σωματείου με την πολιτική ηγεσία του Υπ. Υγείας, για την δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος στον Ευαγγελισμό

Ενη­μέ­ρω­ση σχε­τι­κά με τη συνά­ντη­ση του Σωμα­τεί­ου μας με την πολι­τι­κή ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, για την δωρεά του Ιδρύματος…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Στα άλλα νέα της ημέρας, η Λυδία Κονιόρδου πρόεδρος του ΚΠΙΣΝ

Πρό­ε­δρος του ΔΣ του Κέντρου Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος (ΚΠΙΣΝ)  διο­ρί­στη­κε η μέχρι πρό­τι­νος υπουρ­γός Πολι­τι­σμού Λυδία Κονιόρ­δου. Τους μεγα­λο­σχή­μο­νες φιλάνθρωπους(!)…

Εκδηλώσεις
ΕΛΣ: 300 δωρεάν θέσεις για ανέργους στη γενική δοκιμή της όπερας «Λουτσία ντι Λαμμερμούρ»

Η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή προ­σφέ­ρει 300 δωρε­άν θέσεις σε ανέρ­γους στη γενι­κή δοκι­μή της όπε­ρας του Γκα­ε­τά­νο Ντο­νι­τσέτ­τι, Λου­τσία ντι Λαμμερμούρ,…

Επικαιρότητα
Τριάντα οκτώ παιδιά της χορωδίας ΕΛΣ εγκλωβίστηκαν για μιάμιση ώρα σε ασανσέρ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Η εξω­τε­ρι­κή εικό­να της αρμο­νί­ας του Ιδρύ­μα­τος Νιάρ­χου δεν μπο­ρεί να κρύ­ψει όσα έζη­σαν το βρά­δυ της Κυρια­κής 38 παιδιά…