Περιήγηση: Κέντρο Υγείας Καισαριανής

Επικαιρότητα
Συγκέντρωση υπογραφών για τη δημιουργία Κέντρου Υγείας στην Καισαριανή

Σε συγκέ­ντρω­ση υπο­γρα­φών για τη δημιουρ­γία Κέντρου Υγεί­ας Και­σα­ρια­νής πλή­ρως στε­λε­χω­μέ­νου και εξο­πλι­σμέ­νου, με δυνα­τό­τη­τα φρο­ντί­δας επει­γό­ντων περι­στα­τι­κών, 24ωρης λειτουργίας…