Περιήγηση: Καιρός 6/10/2021

Επικαιρότητα
Καιρός 6/10/2021: Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας του φθινοπώρου, από σήμερα έως το τέλος της εβδομάδας

Μια ατμο­σφαι­ρι­κή δια­τα­ρα­χή στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Ιτα­λί­ας ανα­μέ­νε­ται να σχη­μα­τί­σει ένα βαρο­με­τρι­κό χαμη­λό, το οποίο, κινού­με­νο αργά ανα­το­λι­κά, θα…