Περιήγηση: Καισριανή

Ατέχνως
Καισαριανή — Ηλ. Σταμέλος: Να σταματήσει η παραχώρηση του γηπέδου στην ΠΑΕ Κηφισιάς

Να στα­μα­τή­σει η παρα­χώ­ρη­ση του γηπέ­δου «Μ. Κρη­τι­κό­που­λος» στην ΠΑΕ Κηφι­σιάς απαι­τεί ο νεο­ε­κλεγ­μέ­νος δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής Ηλί­ας Στα­μέ­λος. Οπως έγινε…