Περιήγηση: Κακοκαιρία

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Απίστευτες εικόνες — Σε ορμητικούς χείμαρρους μετέτρεψε τους δρόμους η βροχή μετά τα μεσάνυχτα

Σε ορμη­τι­κούς χεί­μαρ­ρους μετέ­τρε­ψε η βρο­χή μετά τα μεσά­νυ­χτα τους δρό­μους της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Απί­στευ­τες είναι οι εικό­νες που «ανε­βαί­νουν» στα…

Προτεινόμενο
Μήνυμα από το 112 για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη το επόμενο 48ωρο

Προει­δο­ποι­η­τι­κό μήνυ­μα από την υπη­ρε­σία επι­κοι­νω­νιών εκτά­κτου ανά­γκης της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας «112», για επι­κίν­δυ­να και­ρι­κά φαι­νό­με­να που θα πλή­ξουν την…