Περιήγηση: Καλαμαριά

Επικαιρότητα
Καλαμαριά: Απόπειρα έξωσης οικογένειας συνταξιούχου αυτήν την ώρα!

Από­πει­ρα έξω­σης οικο­γέ­νειας συντα­ξιού­χου λαμ­βά­νει χώρα αυτήν την στιγ­μή στην οδό Αγί­ου Βασι­λεί­ου στην Αρε­τσού της Καλα­μα­ριάς. Σύμ­φω­να με πληροφορίες…

Επικαιρότητα
«Ούτε στην Καλαμαριά, ούτε πουθενά τσακίστε τα κοράκια σε κάθε γειτονιά»: Κινητοποίηση ενάντια στους πλειστηριασμούς

Πικε­το­φο­ρία δια­μαρ­τυ­ρί­ας, στο πλαί­σιο της μέρας δρά­σης ενά­ντια στους πλει­στη­ρια­σμούς, πραγ­μα­το­ποί­η­σε το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής, στην Καλα­μα­ριά, η ΤΟ Ανα­το­λι­κής Θεσσαλονίκης…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Μόνο με το πρόγραμμα του ΚΚΕ οι υποδομές της Καλαμαριάς μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος του λαού

Για «πολι­τι­κή εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης των χρή­σε­ων γης υπέρ του κεφα­λαί­ου, την πολι­τι­κή της ΕΕ, στην οποία συναι­νούν όλα τα αστι­κά κόμματα,…

Επικαιρότητα
Εκδήλωση του ΚΚΕ στην Καλαμαριά την Κυριακή 22 Γενάρη — Θα μιλήσει ο Δ. Κουτσούμπας

Εκδή­λω­ση με τίτλο «Ελεύ­θε­ροι χώροι, υπο­δο­μές υθγεί­ας και παι­δεί­ας: Ανά­γκη ή πολυ­τέ­λεια;» διορ­γα­νώ­νει η ΤΟ Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ την…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ για παραλία Αρετσούς: Να μην εφησυχάζει ο λαός της Καλαμαριάς — Προσπάθεια αποπροσανατολισμού από δημοτικές παρατάξεις

Για προ­σπά­θεια απο­προ­σα­να­το­λι­σμού στην οποία έχουν επι­δο­θεί οι δημο­τι­κές παρα­τά­ξεις της Καλα­μα­ριάς (εκτός της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης») που ενώ έχουν ανάψει…

Κοινωνία
Καλαμαριά: Το πρώην στρατόπεδο ΚΟΔΡΑ ανήκει στο λαό — ΌΧΙ στην παραχώρησή του σε ιδιώτες

Με σύν­θη­μα «Το πρώ­ην στρα­τό­πε­δο ΚΟΔΡΑ ανή­κει στο λαό. Καμία σκέ­ψη για παρα­χώ­ρη­ση του στα ιδιω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα», συνε­χί­ζο­νται οι παρεμ­βά­σεις εξορμήσεις…

Πολιτική
Φιέστα στο αεροδρόμιο Μακεδονία: Σήμα να εξυπηρετηθούν με κάθε τρόπο οι επιχειρηματικοί όμιλοι του τουρισμού και της διαμετακόμισης

Την «οδη­γία» από «τον πύρ­γο ελέγ­χου της κυβέρ­νη­σης» να εξυ­πη­ρε­τη­θούν με κάθε τρό­πο οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι, ιδί­ως του του­ρι­σμού και…

Εκδηλώσεις
Όχι στην ιδιωτικοποίηση της Μαρίνας Αρετσούς — Εκδήλωση του ΚΚΕ στην Καλαμαριά την Κυριακή 18 Απρίλη

Εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση με θέμα «Σχε­δια­σμοί του κεφα­λαί­ου vs λαϊ­κές ανά­γκες», διορ­γα­νώ­νει η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ, την…