Περιήγηση: καλοκαίρι

Προτεινόμενο
Οδηγίες σχετικά με το πόσιμο νερό, τους υδάτινους χώρους αναψυχής και τα υδάτινα λύματα την περίοδο της πανδημίας

Τις πρό­σφα­τες οδη­γί­ες του Κέντρου Ελέγ­χου και Πρό­λη­ψης Νοση­μά­των (CDC) και του Γρα­φεί­ου Προ­στα­σί­ας Περι­βάλ­λο­ντος (EPA) των ΗΠΑ, σχε­τι­κά με…

Κοινωνία
Meteo: Τα αξιοσημείωτα γεγονότα και ρεκόρ του φετινού καλοκαιριού

Τα σημα­ντι­κό­τε­ρα χαρα­κτη­ρι­στι­κά και ρεκόρ του καλο­και­ριού του 2019, κατά το τρί­μη­νο Ιου­νί­ου-Ιου­λί­ου-Αυγού­στου, όσον αφο­ρά στη θερ­μο­κρα­σία, στους ανέ­μους, στις…