Περιήγηση: Καλοκαιρινές διακοπές

Εκδηλώσεις
Οι καλοκαιρινές διακοπές ως μια ευκαιρία αισθητικής παιδείας από το Μικρό Εθνικό

Μετά τις ασκή­σεις και τα προ­βλή­μα­τα τι; Πώς αξιο­ποιεί­ται εποι­κο­δο­μη­τι­κά ο πολύ­τι­μος, ελεύ­θε­ρος χρό­νος των παι­διών στη διάρ­κεια του καλοκαιριού;…