Περιήγηση: Καναδάς

Διεθνή
Καναδάς- Κομβόι της ελευθερίας: Κίνημα της ακροδεξιάς και χρήσιμο εργαλείο της άρχουσας τάξης

Το «κομ­βόι της ελευ­θε­ρί­ας» είναι ένα επι­κίν­δυ­νο κίνη­μα για την εργα­τι­κή τάξη και χρή­σι­μο εργα­λείο της άρχου­σας τάξης, υπο­γραμ­μί­ζει σε…

Διεθνή
Καναδάς: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Οττάβα εξαιτίας διαδηλώσεων

Ο δήμαρ­χος της Οττά­βα Τζιμ Γουό­τσον κήρυ­ξε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης για την αντι­με­τώ­πι­ση του απο­κλει­σμού της κανα­δι­κής πρω­τεύ­ου­σας από διαμαρτυρόμενους…

Διεθνή
Καναδάς: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις κατά των περιοριστικών μέτρων — Φόβοι για συμμετοχή ακροδεξιών

Συνε­χί­ζο­νται για τρί­το εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο οι κινη­το­ποι­ή­σεις στον Κανα­δά ενά­ντια στον υπο­χρε­ω­τι­κό εμβο­λια­σμό και τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα. Πλή­θος φορ­τη­γών και βαρέων…

Διεθνή
Καναδάς: Πατέρας έχασε προσωρινά την επιμέλεια του παιδιού του επειδή είναι ανεμβολίαστος

Δικα­στή­ριο του Κεμπέκ ήρε προ­σω­ρι­νά την επι­μέ­λεια ενός 12χρονου από τον ανεμ­βο­λί­α­στο πατέ­ρα του ο οποί­ος «αντι­τί­θε­ται στα υγειο­νο­μι­κά μέτρα»…