Περιήγηση: Καντάτα για την Μακρόνησο

Εκδηλώσεις
Θάνος Μικρούτσικος: «Το ΚΚΕ είναι το πιο ιστορικό κόμμα στην Ελλάδα και από τα ιστορικότερα του κόσμου»

Σε ένα ασφυ­κτι­κά γεμά­το «Παλαί Ντε Σπορ», χιλιά­δες κόσμου παρα­κο­λού­θη­σαν το από­γευ­μα της Κυρια­κής μια συγκλο­νι­στι­κή συναυ­λία, υπό τους ήχους της μουσικής…

Εκδηλώσεις
«Πως η ανάγκη γίνεται ιστορία.…» — Συγκλονιστική συναυλία του Θ.Μικρούτσικου για τα 100 χρόνια του ΚΚΕ

Μια εξαι­ρε­τι­κή μου­σι­κή εμπει­ρία έζη­σαν όσοι βρέ­θη­καν την Κυρια­κή στο Κλει­στό Ολυ­μπια­κό Γυμνα­στή­ριο Γαλα­τσί­ου, παρα­κο­λου­θώ­ντας την συγκλο­νι­στι­κή και συγκι­νη­τι­κή συναυ­λία του…