Περιήγηση: Καπανδρίτι

Επικαιρότητα
Δραματικές ώρες ζει η Αττική: Μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά στις Αφίδνες — Μέτωπο και προς το Καπανδρίτι

Δρα­μα­τι­κές ώρες ζει η Αττι­κή, καθώς η πυρ­κα­γιά που ανα­ζω­πυ­ρώ­θη­κε χθες το μεση­μέ­ρι μαί­νε­ται ανε­ξέ­λεγ­κτα και είναι πλέ­ον μέσα στις…

Επικαιρότητα
Δραματική η κατάσταση στη Βόρεια Αττική: Εντολή εκκένωσης για Αγ. Στέφανο, Καπανδρίτι, Πολυδένδρι

Δρα­μα­τι­κές ώρες με εξαι­ρε­τι­κά αβέ­βαιη εξέ­λι­ξη βιώ­νει ολό­κλη­ρη η χώρα με  τις φωτιές να μαί­νο­νται ανε­ξέ­λεγ­κτες σε τρεις περιο­χές. Στη…