Περιήγηση: Καπιταλισμός

Διεθνή
ΟΟΣΑ: Βλέπει επιβράδυνση της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας φέτος

Επι­βρά­δυν­ση της διε­θνούς καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας δια­πι­στώ­νει σε νέα έκθε­σή του ο ΟΟΣΑ, εκτι­μώ­ντας αφε­νός ότι οι δια­δο­χι­κές αυξή­σεις των επι­το­κί­ων επι­βα­ρύ­νουν την κατά­στα­ση και αφετέρου…

Διεθνή
Παράσιτα

Δισε­κα­τομ­μύ­ρια πάνε κι έρχο­νται και φέτος στην ετή­σια λίστα του περιο­δι­κού «Forbes». Με περιου­σία 211 δισ. δολά­ρια, την παγκό­σμια πρωτιά…

Επικαιρότητα
Οι γενικευμένες κρατικοποιήσεις εντός του καπιταλισμού: Κριτικές παρατηρήσεις

Οι προ­τά­σεις μετα­βα­τι­κού («αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κού») προ­γράμ­μα­τος, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της «Πρω­το­βου­λί­ας για την Ενω­τι­κή Κίνη­ση της Ριζο­σπα­στι­κής και Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής Αρι­στε­ράς», αποτελούν…