Περιήγηση: Καρδίτσα

Επικαιρότητα
Μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα — Στάλθηκε μήνυμα κλιμάκωσης της πάλης (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Η μεγά­λη μαζι­κό­τη­τα ήταν το κοι­νό χαρα­κτη­ρι­στι­κό των απερ­για­κών συγκε­ντρώ­σε­ων που έγι­ναν σε όλη τη χώρα με ένα σαφές μήνυμα:…

Επικαιρότητα
Δίωξη για δράση εγκληματικής οργάνωσης για πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού

Βαρύ­τα­τες κατη­γο­ρί­ες που αφο­ρούν δρά­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης απήγ­γει­λε η Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Καρ­δί­τσας μετά την ολο­κλή­ρω­ση της έρευ­νας για την υπόθεση…

Κοινωνία
Ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες σε περιοχές της Δυτικής Θεσσαλίας

Σημα­ντι­κές ζημιές προ­κά­λε­σε η έντο­νη χαλα­ζό­πτω­ση των τελευ­ταί­ων ημε­ρών στη φυτι­κή αλλά και τη ζωι­κή παρα­γω­γή, σε περιο­χές της Περιφερειακής…

Επικαιρότητα
Κρούσματα κορονοϊού σε γηροκομεία σε Καρδίτσα και Ιωάννινα

Συνο­λι­κά 8 κρού­σμα­τα κορο­νοϊ­ού εντο­πί­στη­καν σε Μονά­δα Φρο­ντί­δας Ηλι­κιω­μέ­νων στην Καρ­δί­τσα. Ειδι­κό­τε­ρα, την Τρί­τη 29/9, κατά τον περιο­δι­κό δειγ­μα­το­λη­πτι­κό έλεγχο…