Περιήγηση: Καρκίνος του μαστού

Υγεία
Νέα εξέταση αίματος θα ανιχνεύει τον καρκίνο του μαστού έως και πέντε χρόνια πριν την εμφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων

Ο καρ­κί­νος του μαστού θα μπο­ρεί να ανι­χνευ­τεί έως και πέντε χρό­νια πριν την εμφά­νι­ση των κλι­νι­κών συμ­πτω­μά­των, χάρη σε…

Υγεία
Αυξημένος ο κίνδυνος καρκίνου του μαστού για τις γυναίκες που κάνουν εξωσωματικές μετά τα 40

Οι γυναί­κες μετά την ηλι­κία των 40 ετών που προ­σπα­θούν να κάνουν παι­δί με εξω­σω­μα­τι­κή γονι­μο­ποί­η­ση, κιν­δυ­νεύ­ουν περισ­σό­τε­ρο από καρκίνο…