Περιήγηση: Καρκίνος

Προτεινόμενο
Ελπίδες για θεραπεία του καρκίνου έδωσε δοκιμή «κοκτέιλ» φαρμάκων

Ελπί­δες για θερα­πεία του καρ­κί­νου έδω­σε «κοκτέιλ» φαρ­μά­κων το οποίο εξα­φά­νι­σε όγκους από κεφά­λι. Η δοκιμή-«ορόσημο» του κοκτέιλ ανο­σο­θε­ρα­πευ­τι­κών φαρ­μά­κων έγινε…

Υγεία
Εφαρμογή νέας τεχνικής σε επέμβαση γυναικών με καρκίνο ωοθηκών στο Ιπποκράτειο

Για πρώ­τη φορά στην Ελλά­δα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Ιππο­κρά­τειο Νοσο­κο­μείο Θεσ­σα­λο­νί­κης επέμ­βα­ση ενδο­σκο­πι­κού εξω­πε­ρι­το­ναϊ­κού παρα-αορ­τι­κού λεμ­φα­δε­νι­κού καθα­ρι­σμού σε δύο γυναί­κες μέσης…

Υγεία
Τυχαία ανακάλυψη ανοσοποιητικού κυττάρου μπορεί να οδηγήσει στη θεραπεία όλων των καρκίνων

Ένα νέο είδος ανο­σο­ποι­η­τι­κού κυτ­τά­ρου που εξο­ντώ­νει σχε­δόν όλα τα καρ­κι­νι­κά κύτ­τα­ρα, ανα­κα­λύ­φθη­κε τυχαία από Βρε­τα­νούς επι­στή­μο­νες, οι οποί­οι ‑αν…

Υγεία
Νέα εξέταση αίματος θα ανιχνεύει τον καρκίνο του μαστού έως και πέντε χρόνια πριν την εμφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων

Ο καρ­κί­νος του μαστού θα μπο­ρεί να ανι­χνευ­τεί έως και πέντε χρό­νια πριν την εμφά­νι­ση των κλι­νι­κών συμ­πτω­μά­των, χάρη σε…

Υγεία
Αυξημένος ο κίνδυνος καρκίνου του μαστού για τις γυναίκες που κάνουν εξωσωματικές μετά τα 40

Οι γυναί­κες μετά την ηλι­κία των 40 ετών που προ­σπα­θούν να κάνουν παι­δί με εξω­σω­μα­τι­κή γονι­μο­ποί­η­ση, κιν­δυ­νεύ­ουν περισ­σό­τε­ρο από καρκίνο…