Περιήγηση: Καρπενήσι

Κοινωνία
Κατάληψη από μαθητές/τριες ΓΕΛ Καρπενησίου: «Τον σάπιο κόσμο αυτόν, θα δεις, θα τον αλλάξουμε μαζί»

Υπό κατά­λη­ψη βρί­σκε­ται το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ Καρ­πε­νη­σί­ου, ανά­με­σα σε άλλα σχο­λεία που συνε­χί­ζουν τις κατα­λή­ψεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας για την…

Πολιτική
ΚΚΕ: Σοβαρό ζήτημα η απαράδεκτη στάση των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών στο Καρπενήσι, που οδήγησε στη σύλληψη και ποινική δίωξη του Δ. Ζώτου

«Σοβα­ρό ζήτη­μα δημιουρ­γεί η απα­ρά­δε­κτη στά­ση των αστυ­νο­μι­κών και εισαγ­γε­λι­κών αρχών στο Καρ­πε­νή­σι, που οδή­γη­σε στη σύλ­λη­ψη και ποι­νι­κή δίωξη…

Κοινωνία
Προκλητική σύλληψη του δικηγόρου Δημήτρη Ζώτου γιατί έσβησε προκλητικό σύνθημα της Χρυσής Αυγής

Επι­μέ­λεια — σχό­λιο: Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Ακό­μα ένα περι­στα­τι­κό ήρθε να προ­στε­θεί στην σει­ρά των επει­σο­δί­ων που ανα­δει­κνύ­ουν ότι η προκλητική…