Περιήγηση: Καρπούζι

Υγεία
Δώστε καρπούζι στο λαό

Ανα­πό­σπα­στο κομ­μά­τι του καλο­και­ριού, το νόστι­μο και δρο­σι­στι­κό καρ­πού­ζι, το οποίο εκτός από απο­λαυ­στι­κό είναι και θρε­πτι­κό. Ας δού­με, λοι­πόν, μερι­κούς λόγους…