Περιήγηση: Καρυά Φθιώτιδας

Ιστορία
Καρυά: Μια σιδηροδρομική παράκαμψη που έγινε με το αίμα έως και πεντακοσίων Εβραίων από τη Θεσσαλονίκη…

Γερ­μα­νι­κή κατο­χή, 1943. Στο σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό της Καρυάς Φθιώ­τι­δας, δημιουρ­γεί­ται το χει­ρό­τε­ρο κάτερ­γο της Ελλά­δας όπου έως και 500 Εβραίοι…