Περιήγηση: Καστοριάδης

Πολιτική
Ξύλινης γλώσσας, το εγκώμιο

Γρά­φει το Σπα­σμέ­νο Παρά­θυ­ρο // Σε και­ρούς που ευδιά­κρι­τες έννοιες συγ­χέ­ο­νται στο δημό­σιο λόγο, όπως κομ­μου­νι­σμός και νεο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμός, είναι αναμενόμενο…