Περιήγηση: Κατάθλιψη

Κοινωνία
Υγεία: Το 27,1% των γυναικών σε εμμηνόπαυση παρουσιάζει συμπτώματα κλινικής κατάθλιψης

Στρε­σο­γό­νο παρά­γο­ντα για την εμφά­νι­ση κατά­θλι­ψης στις γυναί­κες απο­τε­λεί η περιεμ­μη­νο­παυ­σια­κή περί­ο­δος (κλι­μα­κτή­ριος και ιδιαί­τε­ρα η εμμη­νό­παυ­ση). Απο­τε­λέ­σμα­τα μελέ­της, που…

Κοινωνία
Διπλάσιος ο κίνδυνος κατάθλιψης των κοριτσιών σε σχέση με τα αγόρια από τη χρήση του facebook

Τα κορί­τσια στην εφη­βεία έχουν διπλά­σια πιθα­νό­τη­τα σε σχέ­ση με τα συνο­μή­λι­κα αγό­ρια να εμφα­νί­σουν συμ­πτώ­μα­τα κατά­θλι­ψης εξαι­τί­ας της χρήσης…