Περιήγηση: Κατάληψη City Plaza

Κοινωνία
Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο για την κατάληψη στο City Plaza

To Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των (ΕΔΑΔ) κατα­δί­κα­σε την Ελλά­δα να πλη­ρώ­σει 312.500 ευρώ στην Αλί­κη Παπα­χε­λά, ιδιο­κτή­τρια του ξενο­δο­χεί­ου City…