Περιήγηση: κατάργηση πανεπιστημιακού ασύλου

Πολιτική
ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ◾ Πλήθος αντιδραστικών ρυθμίσεων

Στη Βου­λή κατα­τέ­θη­κε και προ­ω­θεί­ται για ψήφι­ση στην Ολο­μέ­λεια, το λεγό­με­νο διυ­πουρ­γι­κό νομο­σχέ­διο με τίτλο «Ρυθ­μί­σεις του Υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, διατάξεις…