Περιήγηση: Καταγγελίες Μπεκατώρου

Επικαιρότητα
Στο αρχείο λόγω παραγραφής οι καταγγελίες της Σ. Μπεκατώρου

Κλεί­νει με την αρχειο­θέ­τη­ση της δικο­γρα­φί­ας η υπό­θε­ση των καταγ­γε­λιών της Ολυ­μπιο­νί­κου Σοφί­ας Μπε­κα­τώ­ρου σε βάρος παρά­γο­ντα της Ομο­σπον­δί­ας Ιστιοπλοΐας.…