Περιήγηση: Καταιγίδες

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Απίστευτες εικόνες — Σε ορμητικούς χείμαρρους μετέτρεψε τους δρόμους η βροχή μετά τα μεσάνυχτα

Σε ορμη­τι­κούς χεί­μαρ­ρους μετέ­τρε­ψε η βρο­χή μετά τα μεσά­νυ­χτα τους δρό­μους της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Απί­στευ­τες είναι οι εικό­νες που «ανε­βαί­νουν» στα…

Επικαιρότητα
Συνεχίζεται η καιρική αστάθεια και σήμερα: Ένταση και επέκταση βροχών και καταιγίδων

Συνε­χί­ζε­ται η και­ρι­κή αστά­θεια στη χώρα και σήμε­ρα, σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά δεδο­μέ­να του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr. Οι τοπικές…

Επικαιρότητα
Οι νεότερες εκτιμήσεις του meteo για την επιδείνωση του καιρού — Κίνδυνος για καταστροφές και λημμύρες

Σημα­ντι­κή επι­δεί­νω­ση του και­ρού ανα­μέ­νε­ται στα­δια­κά από τα δυτι­κά και βόρεια της χώρας σήμε­ρα, Παρα­σκευή 8 Ιου­λί­ου, η οποία αναμένεται…

Επικαιρότητα
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης: Ισχυρές καταιγίδες με κεραυνούς Παρασκευή και Σάββατο

Επι­δεί­νω­ση του και­ρού με ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες, που θα συνο­δεύ­ο­νται από μεγά­λη συχνό­τη­τα κεραυ­νών και κατά τόπους από χαλα­ζο­πτώ­σεις, προβλέπεται…