Περιήγηση: καταλήψεις

Παιδεία
Συνέχεια των κινητοποιήσεων αποφάσισε η Συντονιστική Επιτροπή των μαθητών

Μαθη­τές από περισ­σό­τε­ρα από 180 σχο­λεία παρευ­ρέ­θη­καν στη σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πης της Αθή­νας, στην Γκρά­βα, όπου απο­φά­σι­σαν τη…

Απόψεις
Καταλήψεις…

 Γρά­φει ο Χρή­στος Α. Τού­μπου­ρος // Ο γέρος δεν πρέ­πει ποτέ να μιλά­ει για τη νεο­λαία. Μόνο να χει­ρο­κρο­τεί. Και…

Παιδεία
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ωμός εκβιασμός των μαθητών — Απουσία οι συμμετέχοντες στην κατάληψη

Δημο­σιεύ­θη­κε στο ΦΕΚ (4264/Β’/30.09.2020) η υπουρ­γι­κή από­φα­ση, με βάση την οποία καθί­στα­ται υπο­χρε­ω­τι­κή η σύγ­χρο­νη εξ απο­στά­σε­ων εκπαί­δευ­ση σε περιπτώσεις…

Παιδεία
Χυδαιότητα χωρίς όρια από την Αυγή απέναντι στις μαθητικές κινητοποιήσεις…

Πριν λίγες μέρες μαθη­τές που βρί­σκο­νταν σε κινη­το­ποι­ή­σεις και φιλο­ξε­νού­νταν σε τηλε­ο­πτι­κές εκπο­μπές απα­ντού­σαν πως δεν δέχο­νται να τους συγκαταλέγει…