Περιήγηση: Καταλονία

Διεθνή
Την τεχνογνωσία της Ισπανίας στην καταστολή λαϊκών αντιδράσεων (Καταλονία) ζήτησε η Χιλή!!!

Η ισπα­νι­κή αστυ­νο­μία ετοι­μά­ζε­ται να απο­στεί­λει ειδι­κούς εκπαι­δευ­τές της στη Χιλή, προ­κει­μέ­νου να παρά­σχουν τεχνο­γνω­σία στις κατα­σταλ­τι­κές δυνά­μεις της χώρας…

Διεθνή
«Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης αποδεικνύεται ανέφικτο στον καπιταλισμό» — ΚΚ Εργαζομένων της Ισπανίας (PCTE)

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Ενώ συνε­χί­ζε­ται η ενδο­α­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση στην Ισπα­νία για το θέμα της Κατα­λο­νί­ας και η Βαρ­κε­λώ­νη ζει μερόνυχτα…

Διεθνή
Κλιμακώνεται η ενδοαστική σύγκρουση για την Καταλονία — Με καταστολή αντιμετωπίζει τις μεγάλες διαδηλώσεις η κυβέρνηση

Πάνω από μισό εκα­τομ­μύ­ριο άνθρω­ποι κατέ­κλυ­σαν σήμε­ρα ‑για πέμ­πτη ημέ­ρα- τους δρό­μους της Βαρ­κε­λώ­νης στο πλαί­σιο της 24ωρης απερ­γί­ας για…

Διεθνή
Εκλογές στην Καταλονία: Τα αυτονομιστικά κόμματα διατηρούν την πλειοψηφία στη Βουλή

Οι αυτο­νο­μι­στές δια­τή­ρη­σαν, στις εκλο­γές οι οποί­ες διε­ξή­χθη­σαν την Πέμ­πτη στην Κατα­λο­νία, την πλειο­ψη­φία που διέ­θε­ταν στην τοπι­κή Βου­λή, βυθίζοντας…

Επικαιρότητα
Η ισπανική Γερουσία ενεργοποίησε το άρθρο 155 — Η Καταλανική Εθνική Συνέλευση κάλεσε τους δημόσιους υπαλλήλους σε “ειρηνική αντίσταση” απέναντι στη Μαδρίτη

Η Γερου­σία του ισπα­νι­κού κοι­νο­βου­λί­ου εξου­σιο­δό­τη­σε την κυβέρ­νη­ση του πρω­θυ­πουρ­γού Μαριά­νο Ραχόι να θέσει την Κατα­λο­νία υπό την απευ­θεί­ας δια­κυ­βέρ­νη­ση της Μαδρί­της, μερικά…

Επικαιρότητα
ΕΚΤΑΚΤΟ: Το Κοινοβούλιο της Καταλονίας κήρυξε την ανεξαρτησία της περιφέρειας από την Ισπανία

Το κατα­λα­νι­κό κοι­νο­βού­λιο ψήφι­σε την ανε­ξαρ­τη­σία της περι­φέ­ρειας από την Ισπα­νία, σε μια αμφι­λε­γό­με­νη ψηφο­φο­ρία που θεω­ρεί­ται τώρα πιθα­νό να…

Διεθνή
Κ. Πουτζντεμόν: Ο Ραχόι ξεκίνησε χειρότερη επίθεση κατά των Καταλανών και από το Φράνκο

Κλι­μα­κώ­νε­ται η κατα­λα­νι­κή κρί­ση αφού ο πρω­θυ­πουρ­γός της Ισπα­νί­ας Μαριά­νο Ραχόι ανα­κοί­νω­σε την καθαί­ρε­ση της τοπι­κής κυβέρ­νη­σης, την οργά­νω­ση τοπικών…