Περιήγηση: Κατασκοπία

Πολιτική
Ερώτηση της ΕΟ του ΚΚΕ «για τον μηχανισμό παρακολούθησης μέσω του λογισμικού «Pegasus»

Το ζήτη­μα «της χρη­σι­μο­ποί­η­σης λογι­σμι­κών για την παρα­κο­λού­θη­ση των εργα­ζο­μέ­νων στο όνο­μα της αντι­με­τώ­πι­σης της ‘τρο­μο­κρα­τί­ας’» ανα­δει­κνύ­ει, σύμ­φω­να με σχετική…