Περιήγηση: Κατασκοπεία

Επικαιρότητα
Ρόδος: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για κατασκοπεία

Προ­σω­ρι­νά κρα­τού­με­νοι κρί­θη­καν από­ψε μετά από τις «μαρα­θώ­νιες» απο­λο­γί­ες τους στην ανα­κρί­τρια Ρόδου, ο 35χρονος γραμ­μα­τέ­ας του Τουρ­κι­κού προ­ξε­νεί­ου στη…

Επικαιρότητα
Ρόδος: Συνελήφθησαν οι δύο που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση της κατασκοπείας

Συνε­λή­φθη­σαν σήμε­ρα Παρα­σκευή οι δύο που φέρο­νται να εμπλέ­κο­νται σε υπό­θε­ση της κατα­σκο­πεί­ας σε βάρος της χώρας, ο 35χρονος γραμ­μα­τέ­ας του…

Κοινωνία
Ρόδος: Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος δύο Ελλήνων πολιτών για κατασκοπεία

Με την κατη­γο­ρία της κατα­σκο­πεί­ας σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία σε βάρος δύο Ελλή­νων, από την Υπο­διεύ­θυν­ση Κρα­τι­κής Ασφά­λειας της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττικής.…

Διεθνή
Κατασκοπεία των ΗΠΑ κατά της σουηδικής Saab – με τη βοήθεια των δανέζικων μυστικών υπηρεσιών

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η υπη­ρε­σία κατα­σκο­πεί­ας NSA National Security Agency των ΗΠΑ κατα­σκό­πευε την αμυ­ντι­κή βιο­μη­χα­νία της Σου­η­δί­ας και Δανίας…

Διεθνή
CIA και Γερμανία κατασκόπευαν επί δεκαετίες εκατοντάδες χώρες

Οι αμε­ρι­κα­νι­κές και γερ­μα­νι­κές μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες επί δεκα­ε­τί­ες κατα­σκό­πευαν πάνω από 100 χώρες μέσω μίας ελβε­τι­κής εται­ρεί­ας κωδι­κο­ποι­η­τών και κρυπτογράφησης…