Περιήγηση: Καταστήματα

Κοινωνία
Θεσσαλονίκη: Το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις ημέρες των γιορτών

Το προ­τει­νό­με­νο ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας των εμπο­ρι­κών κατα­στη­μά­των κατά τη διάρ­κεια των γιορ­τών, ανα­κοί­νω­σε ο Εμπο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΕΣΘ). Σύμ­φω­να με…

Κοινωνία
Εστίαση: Πανελλαδικό κλείσιμο των καταστημάτων την Τρίτη 16 Νοεμβρίου — Μεγάλη μείωση τζίρου

Πανελ­λα­δι­κό κλεί­σι­μο των κατα­στη­μά­των την Τρί­τη 16 Νοεμ­βρί­ου 2021 απο­φά­σι­σε η Ένω­ση Εστια­το­ρί­ων και Συνα­φών Αττι­κής. Όπως σημειώ­νε­ται σε ανακοίνωση:…

Κοινωνία
Πελετίδης σε Πέτσα: Να ανοίξουν τα μαγαζιά με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτόκολλων

Ο δήμαρ­χος Πατρέ­ων, Κώστας Πελε­τί­δης, είχε, σήμε­ρα το πρωί, συνά­ντη­ση στο Δημαρ­χείο με τον Ανα­πλη­ρω­τή Υπουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών κ. Στέ­λιο Πέτσα.…

Κοινωνία
Με κηδειόχαρτα και μαύρες σημαίες ανοίγουν τα μαγαζιά στην Πάτρα — Αναβρασμός στο λιανεμπόριο

Ανα­βρα­σμός στον εμπο­ρι­κό κόσμο σε Πάτρα Θεσ­σα­λο­νί­κη και Κοζά­νη εξαι­τί­ας της ξαφ­νι­κής και αλλο­πρό­σαλ­λης από­φα­σης της κυβέρ­νη­σης να μην ανοίξει…

Κοινωνία
Αντιδράσεις στον εμπαιγμό για το λιανεμπόριο — Ανυπακοή δηλώνουν οι καταστηματάρχες στην Πάτρα

Η ξαφ­νι­κή από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης να μην ανοί­ξει  το λια­νε­μπό­ριο σε Θεσ­σα­λο­νί­κη, Κοζά­νη, Αχα­ΐα, επι­κα­λού­με­νη επι­δεί­νω­ση της επι­δη­μιο­λο­γι­κής κατά­στα­σης και…