Περιήγηση: Κατερίνα Γεωργιάδη

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Τίμησαν τον κομμουνιστή ιδρυτή του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φώτη Γεωργιάδη

Αφιε­ρω­μέ­νη στην μνή­μη του Φώτη Γεωρ­γιά­δη ιδρυ­τή του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης, ο οποί­ος έφυ­γε από την ζωή…